Top 30 Best Ergo layouts (no AltGr layer)

16 May 2021

1. chia-vanilla.en.matrix


chia-vanilla.en.matrix
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
chia-vanilla.en.matrix97.7696.0799.4598.8885.2595.69100.0098.91

2. yp_hina_fu.en.ergodox


yp_hina_fu.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
yp_hina_fu.en.ergodox96.8595.2898.4298.5182.9594.68100.0096.83

3. einbinder-orthogonal.en.ergodox


einbinder-orthogonal.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
einbinder-orthogonal.en.ergodox92.3692.6292.0995.9480.0591.9486.5697.62

4. beakrak-mod-ian.en.ergodox


beakrak-mod-ian.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
beakrak-mod-ian.en.ergodox91.1286.9195.3290.1274.8586.1796.4694.19

5. proxkb-thumbshift.en.ergodox


proxkb-thumbshift.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
proxkb-thumbshift.en.ergodox90.3187.4793.1590.5375.9286.8286.5699.75

6. maltron-us-90-mod-andreas.en.ergodox


maltron-us-90-mod-andreas.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
maltron-us-90-mod-andreas.en.ergodox88.6384.2293.0488.4868.7382.7086.5699.52

7. proxkb.en.ergodox


proxkb.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
proxkb.en.ergodox88.1083.0593.1587.4467.1681.3686.5699.75

8. einbinder-1975-mod-ian.en.matrix


einbinder-1975-mod-ian.en.matrix
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
einbinder-1975-mod-ian.en.matrix87.8485.0890.5988.6271.8284.1886.5694.62

9. cole-shift-e.en.ergodox


cole-shift-e.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
cole-shift-e.en.ergodox87.2983.5990.9887.1970.2882.5186.5695.40

10. lydell-anishtro.en.ergodox


lydell-anishtro.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
lydell-anishtro.en.ergodox86.5879.9793.1883.3467.5678.9186.5699.80

11. uciea-vanilla.en.ergodox


uciea-vanilla.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
uciea-vanilla.en.ergodox86.5791.3781.7691.8288.8392.1263.53100.00

12. maltron-us-90.en.ergodox


maltron-us-90.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
maltron-us-90.en.ergodox85.8779.0792.6782.8465.2977.7586.5698.79

13. t-ht01-75-54.en.ergodox


t-ht01-75-54.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
t-ht01-75-54.en.ergodox85.6286.9284.3288.9178.9986.8983.1685.48

14. colemak-thumbshift.en.ergodox


colemak-thumbshift.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
colemak-thumbshift.en.ergodox84.1191.5276.7092.9385.5691.8257.1096.30

15. dsend-thumbshift.en.ergodox


dsend-thumbshift.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
dsend-thumbshift.en.ergodox83.7492.2475.2393.0388.4292.8953.5296.93

16. isrt.en.ergodox


isrt.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
isrt.en.ergodox83.5690.1576.9791.3684.9090.5357.1096.85

17. beakl-4-mod-ian-1.en.ergodox


beakl-4-mod-ian-1.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
beakl-4-mod-ian-1.en.ergodox82.4292.0472.7992.6788.7992.7653.5292.06

18. x6-mod-sc0ty-nongr.en.ergodox


x6-mod-sc0ty-nongr.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
x6-mod-sc0ty-nongr.en.ergodox82.3780.3084.4482.7570.7580.0386.5682.32

19. beakrak.en.ergodox


beakrak.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
beakrak.en.ergodox81.6577.9285.3780.5867.8377.4078.0592.68

20. mtgap-thumbshift.en.ergodox


mtgap-thumbshift.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
mtgap-thumbshift.en.ergodox80.9888.4673.5089.2084.8789.1053.5293.47

21. beakl-opted36.en.ergodox


beakl-opted36.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
beakl-opted36.en.ergodox80.0989.6570.5290.0287.3090.5349.1191.94

22. marsan-english.en.ergodox


marsan-english.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
marsan-english.en.ergodox79.7186.7572.6685.7389.5788.0250.1095.21

23. colemak-2.en.ergodox


colemak-2.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
colemak-2.en.ergodox78.4479.9876.9082.8069.3679.3557.1096.71

24. eothumb.en.ergodox


eothumb.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
eothumb.en.ergodox78.1075.3180.8878.7762.6074.1765.9795.78

25. colemak-kinesis-advantage.en.ergodox


colemak-kinesis-advantage.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
colemak-kinesis-advantage.en.ergodox76.9877.0576.9080.7563.5275.7657.1096.71

26. dvorak-mod-kengo.en.ergodox


dvorak-mod-kengo.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
dvorak-mod-kengo.en.ergodox70.6078.7762.4379.0976.7879.4633.9290.94

27. smartly-modified-dvorak.en.ergodox


smartly-modified-dvorak.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
smartly-modified-dvorak.en.ergodox69.5081.6257.3782.4377.9182.0933.4481.30

28. zoinx.en.matrix


zoinx.en.matrix
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
zoinx.en.matrix67.6180.2954.9379.5882.0681.3925.7784.09

29. benkeyless.en.ergodox


benkeyless.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
benkeyless.en.ergodox67.3370.6064.0672.1064.6370.5841.5186.62

30. balanced-v.en.ergodox


balanced-v.en.ergodox
NameAverageFingersWordsEnglishCodeProglishHomekeysSameFinger
balanced-v.en.ergodox66.8278.1155.5278.6075.5278.7333.4477.60